De overheid stelt de inspectie van stookinstallaties en brandstofleidingen en emissiemetingen verplicht. Stichting SCIOS beheert de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud aan technische installaties. Daarom noemen we deze inspecties ook wel SCIOS inspecties of SCIOS keuringen. Het doel van de inspecties is om onder andere de brandveiligheid van organisaties te waarborgen. Er zijn verschillende SCIOS scope keuringen. Zo zijn er speciale keuringen voor verwarmingsketels, verbrandingsmotoren, brandstofleidingen en zonnepanelen. In dit artikel gaan we verder in op de scope 7 en de scope 8 inspectie.

SCIOS scope 7 inspectie

De SCIOS scope 7 keuring richt zich op het controleren van brandstofleidingen. Na het opleveren van een installatie vindt éénmalig een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) plaats. Het is namelijk belangrijk dat de brandstoftoevoerleiding zowel tijdens de ontwerpfase als bij de aanleg en ingebruikname wordt gecontroleerd. Gekeken wordt of de omgeving van de leiding en de beveiligingsapparatuur voldoet aan de geldende eisen voor veiligheid en milieu. Na de EBI vinden de periodieke inspecties (PI) plaats. 

De scope 7 inspectie kan worden onderverdeeld in drie werkgebieden: de scope 7A, de scope 7B en de scope 7C. Voor gebouwsgebonden gasleidingen met een ontwerpdruk van minder dan 500 mbar geldt de SCIOS scope 7A. De meeste aardgasleidingen vallen onder de scope 7A. Onder de scope 7B vallen industriële gasleidinginstallaties met meer dan 500 mbar. Scope 7C is ontwikkeld voor vaste brandstoffen als diesel of stookolie. Bij deze scope inspectie kan het om zowel gebouwen als industriële toepassingen gaan.

SCIOS scope 8 inspectie

Een scope 8 inspectie is een inspectie van elektrische installaties, zoals bedradingen en meterkasten. Deze inspectie is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 3140. SCIOS gecertificeerde inspecteurs beoordelen de installatie op het veilig gebruik en het voorkomen van letsel bij gebruikers. Defecten aan elektrische installaties kunnen namelijk lichamelijk letsel veroorzaken. Denk hierbij aan een elektrische schok wanneer iemand de installatie aanraakt. 

Tijdens de scope 8 inspectie voert een inspecteur diverse metingen uit. Ook doet hij een visuele inspectie en een thermo-grafisch onderzoek. Op deze manier kan het brandgevaar worden gedetecteerd. Na afloop stelt de inspecteur een rapport op waarin hij aangeeft wat de bijzonderheden zijn en welke eventuele defecten moeten worden hersteld. 

Het is belangrijk om je brandstofleidingen en elektrische installaties regelmatig te laten controleren op gebreken. Gebreken kunnen namelijk leiden tot brand of letsel. Daarom is het zinvol om de scope 7 en scope 8 inspectie regelmatig te laten uitvoeren. Hiervoor kun je terecht bij een SCIOS gecertificeerd bedrijf.